Bilaketa aurreratua

Txosten bereziak

Emaitzak 53(e)tik 1-20

Nafarroako Arartekoaren aurrean azken lau urteetan euskaraz aurkeztutako kexa kopuruari buruzko txostena

Nafarroako Arartekoaren aurrean azken lau urteetan euskaraz aurkeztutako kexa kopuruari buruzko txostena. 2019ko azaroaren 25ean egindako bilkuran, Nafarroako Parlamentuko Bozeramaileen Batzordeak, Navarra Suma Parlamentu Taldeko foru parlamentari Iñaki Iriarte López jaunak eskatuta, honako erabaki hau hartu zuen: "Nafarroako Arartekoari euskaraz egindako kexen inguruan edo euskararekin zerikusia duten gaien inguruan txosten bat egin dezala eskatzea". Bozeramaileen Batzordearen erabakia 2019ko azaroaren 27an igorri zitzaion Nafarroako Arartekoari, eta bertan sartu zen erregistroan. Erabaki horrekin batera, foru parlamentari horren idazkia aurkeztu zen, 2019ko irailaren 18koa, Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Arartekoari gai batzuei buruzko txostena egiteko eskatuz. X. legegintzaldia - 2020ko urtarilarren 16a - NPAO 5. ZK.

Informe a petición del Parlamento de Navarra sobre la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía del vecindario del caso viejo de Pamplona.

Informe a petición del Parlamento de Navarra sobre la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía del vecindario del caso viejo de Pamplona con motivo de la intervención de los técnicos de inspección en el inmueble de Marqués de Rozalejo. En sesión celebrada el 4 de febrero de 2019, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, a solicitud de la señora doña Laura Lucía Pérez Ruano, Parlamentaria Foral del Grupo Parlamentario de Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, adoptó el siguiente acuerdo: “Solicitar al Defensor del Pueblo de Navarra la elaboración de un informe sobre la posible vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía del vecindario del Casco Viejo de Pamplona con motivo de la intervención de los técnicos de inspección en el inmueble de Marqués de Rozalejo”. El informe se estructura en cuatro partes: a) la metodología seguida para la elaboración y la información solicitada a la administración pública competente y entregada por esta; b) las consideraciones que se realizan acerca de la información facilitada por el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia; c) el análisis de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso y d) las consideraciones y conclusiones que se extraen.

Informe a petición del Parlamento de Navarra sobre la posible vulneración del derecho fundamental de huelga de la plantilla de la empresa Huerta de Peralta.

Informe a petición del Parlamento de Navarra sobre la posible vulneración del derecho fundamental de huelga de la plantilla de la empresa Huerta de Peralta. En sesión celebrada el 4 de febrero de 2019, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, a solicitud de la señora doña Laura Lucía Pérez Ruano, Parlamentaria Foral del Grupo Parlamentario de Podemos-Ahal Dugu- Orain Bai, adoptó el siguiente acuerdo: “Solicitar al Defensor del Pueblo de Navarra la elaboración de un informe sobre la posible vulneración del derecho fundamental de huelga de la plantilla de la empresa Huerta de Peralta”. El informe se estructura en cuatro partes: a) la metodología seguida para la elaboración y la información solicitada a la administración pública competente y dada por esta, así como la información solicitada al Comité de Empresa de Huerta de Peralta; b) la mención a los hechos más reseñables; c) el análisis de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso; y d) las consideraciones y conclusiones que se extraen.

Informe Especial lista única de personal docente.

El 6 de octubre de 2017 la institución del Defensor del Pueblo de Navarra recibió una solicitud de informe –por parte de la consejera de Educación– relativa a la posible elaboración por el Departamento de Educación de una lista única o integrada de personal docente sin distinguir la convocatoria por razón del idioma de enseñanza, sino únicamente por razón de la especialidad docente.

Aportaciones del Defensor del Pueblo de Navarra a la ponencia del Parlamento de Navarra para la revisión del Fuero Nuevo, en los libros I y II.

La Ponencia del Parlamento de Navarra para la revisión y actualización del Fuero Nuevo de Navarra citó, entre otras personas e instituciones, al Defensor del Pueblo de Navarra para una comparecencia relacionada con la revisión conjunta del Libro I (Familia) y II (Sucesiones). Con el fin de ayudar en la mayor medida posible a la Ponencia y de centrar de forma concreta y positiva la intervención de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra, se ha realizado este documento, que sugiere modificaciones concretas de leyes del Fuero Nuevo, razonando el porqué de las mismas.

Txostena Nafarroako Parlamentuari, eremu mistotik ateratzeko edo hartan sartzeko udal-ekimenei buruz

Nafarroako Parlamentuak Nafarroako Arartekoari eskatutako txostena, azaltzeko ea eremu mistorik ateratzeko edo hartan sartzeko udal-ekimenek herritarren egungo hizkuntza-eskubideak errespetatzen dituzten, eta ea bat datozen Euskarari buruzko Foru Legearen eta Hizkuntza Gutxituen Europako Gutunaren helburuekin.

Nafarroan pertsona errefuxiatuak hartzeari buruzko txosten berezia.

Nafarroako Foru Komunitateko Arartekoaren uztailaren 3ko 4/2000 Foru Legearen 32.6 artikuluak ezartzen du, egitateen larritasunak horretarako bide ematen duenean, Nafarroako Foru Komunitateko Arartekoak txosten ezohiko edo monografiko bat, txosten berezia ere deitua, aurkeztu ahal izango diola Nafarroako Parlamentuari. Bestalde, aipatu Foru Legearen 17. artikuluak Foru Komunitateko Arartekoa gaitzen du, beste eginkizun batzuen artean, betiere organo eta zerbitzu eskudunekin elkarlanean, pertsonen bidezko interesen ahalik eta aldekoenak diren konponbideak lortzeko. Lege-agindu horien eremuan, erakunde honek egokitzat jo du Nafarroan errefuxiatutako pertsonak hartzeari buruzko txosten berezi bat egitea.

Adaptación de exámenes para las personas con discapacidad

Informe solicitado por el Parlamento de Navarra relativo a la adecuación normativa navarra y de las orientaciones establecidas por la Agencia Navarra para la Dependencia. El objetivo es que las personas con discapacidad puedan cursar los estudios que decidan y tengan la posibilidad de que los exámenes se adapten a cada caso concreto, disponiendo de los medios necesarios para su realización.

Kostu bidezko eskualdaketetan hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren subjektu pasiboari buruzkotxosten berezia.

Kostu bidezko eskualdaketetan hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren subjektu pasiboari buruzko txosten berezia.

Gizarte zerbitzuen sistema osoak zailtasun sozialak dituzten haur eta nera- beei ematen dien arretaren egoerari buruzko txostena, nafarroako arartekoaren erakundeak egina

Nafarroako Parlamenttuarentzako txosten berezia Gizarte zerbitzuen sistema osoak zailtasun sozialak dituzten haur eta nera- beei ematen dien arretaren egoerari buruzko txostena, nafarroako arartekoaren erakundeak egina.

Ospitaleko larrialdiak osasun sistema nazionalean: pazienteen eskubide eta bermeak.

Herriaren defendatzaileek elkarrekin egindako azterlana Azterlan honek, hiru helburu nagusi ditu, parte hartu duten hamar erakundeek proiektuaren hasierako fasean zehaztutakoak, hain zuzen ere: 1) larrialdietako osasun-arretan zaindu behar diren eskubide eta bermeak eta horiek aplikatzeko estandarrak zehaztea, 2) egoera ahulean dauden pertsonen arreta bereziki aintzat hartzea eta 3) herritarren kexa eta iradokizunak zerbitzuaren barometrotzat eta zerbitzua hobetzeko tresnatzat hartzea. Helburua da ospitaleko larrialdi-zerbitzuetara jotzen duten herritarren eskubide eta bermeen egoeraren diagnostikoa egitea eta, diagnostiko horren arabera, administrazioei gomendioak egitea, hobetu beharrekoa hobetzeko asmoarekin.

Nafarroako osasun arreta jarraitua eta premiazkoari buruzko otsailaren 14ko 2/2013 Foru Legea ustez bete ez izanari lotutako erantzukizunak.

2014ko apirilaren 7an egindako bilkuran, Nafarroako Parlamentuko Eledunen Batzarrak honako erabakia hartu zuen, Bildu Nafarroa eta Aralar-Nafarroa Bai parlamentu-taldeak proposatuta: “Nafarroako Arartekoari Nafarroako Gobernuaren eta Osasun Kontseilaritzaren erantzukizunen gaineko txosten bat egin dezan eskatzea, Nafarroako osasun arreta jarraitua eta premiazkoari eta ondorio juridikoei buruzko otsailaren 14ko 2/2013 Foru Legea ez delako bete”. Eskaerak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko osasun zerbitzu publikoetako funtzionamendua dauka hizpide eta osasunaren babeserako herritarren eskubideekin lotzen da. Beraz, Nafarroako herri-administrazioetako jarduera gainbegiratzeko eskumenen barruan dago, Konstituzioak eta Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoak barne hartutako eskubideak eta askatasunak defendatu eta babestean, foru komunitatearen eskumenen esparruan.

Nafarroako Parlamentuak hala eskatuta egindako gizarteratze errenta kontrolatzeko eta iruzurraren aurka borrokatzeko Nafarroako Gobernuaren neurri planari buruzko txostena.

2014ko irailaren 1ean egindako bileran, Nafarroako Parlamentuko Eledunen Batzarrak ondorengo erabakia hartu zuen, Bildu Nafarroako parlamentuko taldearen Foru Parlamentaria den Bikendi Barea Aiestaran jaun txit prestuak hala eskatuta: Nafarroako Arartekoari gizarteratze errenta kontrolatzeko eta iruzurraren aurka borrokatzeko Nafarroako Gobernuaren neurri planari buruzko txosten bat egiteko eskatzea. Eskariak herritarrek gizarteratze errentaren inguruan duten ikuspuntuari egiten dio erreferentzia. Errenta hau prestazio ekonomiko bat da, publikoa, aldizkakoa, osagarria, beste prestazioen subsidiarioa, termino orokorretan enbargaezina eta lortzeko bermatutako eskubide subjektiboa existitzen da, urtarrilaren 23ko 1/2012 Foru Legeak ezartzen dituen baldintzak betetzen eta, hala badagokio, mantentzen badira. Foru Lege honen 1.1 artikuluak esaten duen bezala, errenta honen helburua da aldizkako prestazio ekonomiko baten eskubidea arautzea, eta gizarteratzeko neurriak eta lanean hastea errazten duten programak ezartzea, pertsonen eta familia unitateen bazterketa ekiditeko helburuarekin eta gizarteratzea eta lanean hastea sustatzea.

La relación institucional entre el Defensor del Pueblo de Navarra y el Defensor del Pueblo de España

El objeto de este informe es presentar, ante el Parlamento de Navarra, datos concretos de la actividad que tanto la institución del Defensor del Pueblo de Navarra como la institución del Defensor del Pueblo de España desarrollan en su ámbito competencial, y de la colaboración existente entre ambas, con el fin de que el Parlamento de Navarra pueda conocer los asuntos que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra plantean al Defensor del Pueblo de España en su relación con las Administraciones públicas, bien de Navarra, bien de otras distintas, como ocurre en la mayoría de los casos.

INFORME SOLICITADO POR EL PARLAMENTO DE NAVARRA: Grado de cumplimiento por parte del Servicio Navarro de salud-Osasunbidea de los plazos en la revisiones médicas marcados por los distintos profesionales en las distintas especialidades

En el presente informe se describe, en primer lugar, el contenido del informe elaborado por el Departamento de Salud a solicitud de esta institución; en segundo lugar, se identifica y describe el marco legal estatal y foral que regula los tiempos máximos de espera para recibir asistencia sanitaria, el funcionamiento de las listas de espera, y las garantías de los pacientes en espera; en tercer lugar, se analiza la aplicación a las consultas de revisión de los principios de igualdad y de equidad que, conforme a la legislación foral, presiden la organización asistencial del sistema sanitario navarro y sustentan los derechos y deberes de las personas en materia de salud; en cuarto lugar, se aborda un análisis del régimen actualmente vigente para las consultas de revisión, a la luz de los principios de igualdad y de equidad y de los tiempos máximos de espera que exige una asistencia sanitaria de calidad; termina el informe exponiendo unas conclusiones y las correspondientes propuestas.

INFORME SOLICITADO POR EL PARLAMENTO DE NAVARRA: Situación efectiva de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en relación con los medios de comunicación social

Por lo que se refiere a su contenido, el informe se estructura en tres partes: en la primera, se especifican la metodología seguida para su elaboración y la información solicitada a la Administración Pública competente, que es la de la Comunidad Foral de Navarra; en la segunda, se describe el marco legal aplicable; y, en la tercera y última, se reflejan las conclusiones y sugerencias emitidas tras el estudio.

Nafarroako oinarrizko gizarte zerbitzuei buruzko txosten berezia

Txosten honen helburua oinarrizko laguntzako sistemaren egoerari buruzko irudi bat eskaintzea, sistema hori bere orokorrean hartuta, hura hobetze aldera lagungarri gerta daitezkeen ondorio batzuk emateko eta iradokizun batzuk egiteko.

NAFARROAKO PARLAMENTUAK ESKATUTAKO TXOSTENA: Herritarrek dauzkaten hizkuntza eskubideak administrazio elektonikoarekin erlazionatuta

2010eko abenduaren 29an eginiko bilkuran, Nafarroako Parlamentuko Eledunen Batzarrak honako erabakia hartu zuen, Nafarroa Bai parlamentu-taldeak proposatuta: “Nafarroako Arartekoari eskatzea txosten bat egin dezan, zeinean aztertuko baitu zein den herritarren hizkuntza eskubideen egiazko egoera Nafarroako Foru Komunitatearen administrazio digitala dela-eta (bereziki www.navarra.es webgunean).”

NUPek egindako azterlana: “Derrigorrezko bigarren hezkuntzan eskolatutako immigranteen integrazioa Nafarroako gizartean”

NUPek egindako azterlana: “Derrigorrezko bigarren hezkuntzan eskolatutako immigranteen integrazioa Nafarroako gizartean, jakiteko gazte immigranteak baztertu eta errefusatzeko zin mailatako prozesuak dauden, eta arazoa immigrante horien jatorriaren arabera bereiziz”

Ikasle immigranteen derrigorrezko bigarren hezkuntzan integratzeari buruzko txosten berezia

Txosten bereziaren helburua, ikasleek, atzerritarrek zein bertakoek, hezkuntza integrazio prozesuari buruz nolako pertzepzioa duten ezagutzea; zein zailtasun eta laguntza aurkitzen dituzten; nolako iritzia duten irakasleek eta hezitzaileek; familiek zer jarrera duten, eta, azkenik, zein diren gerta daitezkeen gatazkak. Eta egoeraren diagnosia egin ondoren, iradokizun eta proposamenak eskaini ahalko zaizkie administrazio publikoei, aro honetako politika publikoak hobetzen lagun dezaten.